•  VÝTVARNÉ PRAKTIKUM

      

     Vzdělávací oblast:        Umění a kultura

     Vzdělávací obor:           Výtvarná výchova

     Vyučovací předmět:      VÝTVARNÉ PRAKTIKUM

      

     Časová dotace předmětu

     • 1 hodina týdně pro 6.ročník
     • 1 hodina týdně pro 7.ročník
     • 1 hodina týdně pro 8.ročník
     • 1 hodina týdně pro 9.ročník

      

     Charakteristika vyučovacího předmětu

     Předmět výtvarná výchova jako volitelný předmět otevírá prostor pro výtvarný projev žáků, který je spojován s osvojováním příslušných výtvarných technik, dovedností a schopností. Výtvarná výchova učí žáky osvojovat si výtvarné dovednosti, vyjadřovat emoce, představy, osobní zkušenosti a nálady formou výtvarných technik.

     Rozvíjí fantazii, smyslovou citlivost. Učí vědomému vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě. Formuje výtvarné myšlení. Vede žáky k hledání smyslu a podstaty tvůrčí činnosti různými výrazovými prostředky, kterými může být linie, barva, tvar, slovo, gesto, pohyb, tón a melodie. Tím je umožněno žákům uplatňovat své bezprostřední pocity, nálady, prožitky a fantazie, a tak se zapojit do procesu komunikace. Často slouží výtvarná výchova žákům k nalézaní cesty pro základní orientaci v umění (v minulosti i v současnosti ), vede k porozumění umění jako nedílné součásti našeho života.Utváří a zdůvodňuje vznik odlišných forem výtvarného umění a vede k respektování různých tradic, různých záměrů autorů , i odlišné interpretaci jejich děl. Má vliv na estetické vnímání světa.

      

     Seminář jako volitelný předmět rozvíjí schopnosti žáků v kreativním pojetí a vyjádření světa nadstavbově tak, aby žáci mohli prohlubovat a osvojovat si určité výtvarné techniky v širším pojetí.

      

     Výchovné a vzdělávací strategie

     Současná VV je většinou vedena více jako kreslířský výcvik, poměrnou složkou práce by však mohla být i práce prostorová - modelování. V rámci tohoto vyučovacího předmětu žáci tedy mohou pracovat i s hlínou sochařskou, hrnčířskou.

      Součástí hodin výtvarného praktika je i seznámení s dějinami výtvarného umění, které jsou žákům představovány komplexní metodou, kdy dějiny integrujeme do vlastní práce dětí.

     Nejpodnětnější pro rozvoj fantazie jsou tematické práce. Výtvarná výchova by měla obsahovat celé spektrum výtvarných aktivit - tedy nejen kresbu a malbu, ale i sochařství, grafiku, design, fotografii, architekturu.

     Kompetence k učení

     • Učíme se využívat variabilitu různých výtvarných technik a materiálů
     • Vedeme k samostatnému pozorování a experimentování s výtvarnými prostředky, získané výsledky porovnáváme a vyvozujeme z nich závěry při budoucí tvůrčí činnosti
     • Zaměřujeme se na pozitivní formování estetického cítění a vkusu žáků
     • Rozvíjíme vyjadřovací postupy a techniky, včetně postupného osvojování náročnějších materiálů

     Kompetence k řešení problémů

     • Učíme žáky kriticky myslet a obhájit se, vnímat a řešit nejrůznější situace ve škole, v rodině a společnosti a přemýšlet o způsobu jejich řešení
     • Vedeme k vytyčení podstatného a potlačení nepodstatného ve výtvarném projevu
     • Učíme se brát v úvahu úlohu tvarové a barevné nadsázky,kontrastu a harmonie
     • Vedeme žáky k objevování různých variant řešení problémů a k vytrvalosti při počátečním neúspěchu

     Kompetence komunikativní

     • Učíme se naslouchat ostatním,vhodně porozumět a reagovat
     • Upozorňujeme na funkci barvy jako prostředku vizuálního a psychického působení a ověření její symbolické a expresivní funkce
     • Formulujeme a vyjadřujeme své myšlenky v logickém sledu, vyjadřujeme se výstižně a obhajujeme své názory
     • Zajímáme se o návrhy a náměty žáků, kterých můžeme využít
     • Vedeme žáky k vzájemné diskusi o dosaženém výsledku nebo postupu práce
     • Vytváříme příležitosti poznat lidové zvyky, tradice na základě přímých ukázek videa, návštěvy muzea, exkurze

     Kompetence sociální a personální

     • Pracujeme ve skupině, společně tvoříme pravidla práce v týmu, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce
     • Vedeme žáky při práci ve skupinách k vzájemné spolupráci a odpovědnosti za dílčí úkol
     • Umožníme žákům prezentovat výsledky své práce
     • Snažíme se o porovnávání práce s prací žáků jiných škol – výstavy, soutěže
     • Využíváme pochval a kladného hodnocení
     • Motivujeme žáky, aby u nich vznikal pocit radosti z dobře odvedené práce

     Kompetence občanské

     • Respektujeme, chráníme a oceňujeme naše tradice i kulturní dědictví
     • Respektujeme různé formy výtvarného umění, projevujeme k nim tolerantní postoj
     • Žáky vedeme ke schopnosti prostřednictvím uměleckého díla vcítit se do pocitů ostatních lidí
     • Zodpovědně přistupujeme k všeobecným a vlastním problémům s porovnáním s problémy v jiných zemích

     Kompetence pracovní

     • Používáme bezpečně a účinně různé výtvarné prostředky a materiály – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš, křída, temperové a krycí vodové barvy, pastel, voskový pastel, pero, fix, provázek, textil, drátek, modelovací hlína, modurit, sádra, těsto, papír, karton, špejle, krabičky, přírodní materiály Používáme účinně a bezpečně různé výtvarné techniky – kresba, malba, koláž, malba, koláž, monotyp, tiskátka, frontáž, dotváření, vrypy, kombinace přírodních materiálů, grafika, suchá jehla, linoryt
     • Dodržujeme vymezená pravidla, plníme své povinnosti
     • Adaptujeme se na různé pracovní podmínky

      

     Předmětem prolínají průřezová témata:

     • OSV – především v oblasti rozvíjení a utváření základních dovedností pro spolupráci, pomáhá k porozumění sobě samému i druhým, dává prostor pro rozvoj fantazie, rozvíjí dovednosti neverbální komunikace; praktická etika – hodnoty a postoje
     • VDO – vede k pochopení významu pravidel, prohlubuje empatii, chorost aktivního naslouchání;
     • VEGS – téma: Evropa a svět
     • MKV – poskytuje žákům získat poznatky o různých etnických a kulturních skupinách – jejich tradicí a druhu výtvarných projevů; témata: lidské vztahy;
     • EVO – v předmětu výtvarná výchova odkrývá souvislosti mezi ekologickými a estetickými, kulturními a výtvarnými jevy; témata: vztah člověka k přírodě, ekosystémy a ochrana životního prostředí;
     • MV – fungování a vliv médií ve společnosti

     Možné náměty činnosti jsou podrobně zpracovány  v rámci realizačních tématických plánů jednotlivých ročníků. Obvykle korespondují s probíraným učivem daného ročníku v předmětu výtvarná výchova, náměty se stávají i soutěže vypisované různými organizacemi v průběhu školního roku. Následující výčet vychází z možností školy.

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu