• EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

      

     Vzdělávací oblast:        Člověk a příroda

     Vzdělávací obor:           Člověk a příroda

     Vyučovací předmět:      EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

      

     Charakteristika vyučovacího předmětu - volitelný předmět

     Časové vymezení.

     7. ročník – 1 hodina/týdně

     8. ročník  - 1 hodina/týdně

     9. ročník  - 1 hodina/týdně

     Obsahové vymezení.

     Ekologické praktikum  by mělo vést k celkovému pochopení složitosti a propojenosti vztahů v ekosystému, k uvědomění si základních podmínek života, nezbytnosti jejich ochrany a k odpovědnosti současné generace za život budoucích generací.

     Předmět v sobě spojuje přírodovědná, sociální a estetická. Ekologické praktikum má ovlivňovat životní styl žáků a jejich hodnotovou orientaci.

     Organizační vymezení.

     Výuka ekologického praktika probíhá v odborné učebně přírodopisu, v kmenových třídách nebo v terénu. Řád učebny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro žáky povinné.

     Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

      Kompetence k učení.

     • učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
     • učitel dbá na správné používání odborné terminologie
     • učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
     • žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

     Kompetence k řešení problémů.

     • učitel zařazuje do výuky metody, při kterých žáci sami navrhují řešení a docházejí k závěrům
     • žáci se učí diskutovat o možnostech řešení dané problematiky
     • učitel vede žáky k vyhledávání informací a kombinování těchto informací
     • učitel vede žáky k obhajování svých výroků
     • žáci se učí oceňovat nápaditá i netradiční řešení

     Kompetence komunikativní.

     • žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na danou problematiku v písemném i ústním projevu, vyjadřovat a zdůvodňovat svá stanoviska
     • žáci se učí poslouchat a respektovat názory druhých
     • žáci se učí kultivovaně diskutovat o ekologických problémech
     • učitel umožní žákům prezentovat výsledky své práce a jejich hodnocení

     Kompetence sociální a personální.

     • využíváním skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a ochotě pomáhat si
     • žáci při spolupráci ve skupinách upevňují dobré mezilidské vztahy
     • učitel vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
     • vede žáky k citlivému přístupu k přírodě, k lásce k okolní krajině, k obci

     Kompetence občanské.

     • při výuce je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti
     • žáci chápou základní enviromentální problémy
     • učitel vede žáky k dodržování pravidel ohleduplného, slušného a vlídného jednání
     • učitel vede žáky k uvědomování si občanské odpovědnosti za vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj
     • postupně by si žáci měli uvědomovat význam svého jednání pro udržitelnost rozvoje

     Kompetence pracovní

     • žáci při práci dodržují stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu životního prostředí
     • žáci se naučí vybírat a rozeznávat zdroje informací
     • žáci jsou seznámení s pravidly bezpečného chování v terénu

      

     Formy a metody práce se užívají podle charakteru a cílů vzdělávání:

     Metody:

     • slovní (monologické, dialogické)
     • názorně demonstrační
     • hra jako vyučovací metoda
     • metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
     • metody samostatných prací žáků

     Formy:

     • exkurze, frontální vyučování, skupinové vyučování, projektové vyučování

      

     Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

     ENV  -  Ekosystémy

                   Vztah člověka k prostředí

     OSV  -  Hodnoty, postoje, praktická etika

                   Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

                   Mezilidské vztahy

                   Seberegulace a sebeorganizace

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu