• SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

      

     Vzdělávací oblast:        Jazyk a jazyková komunikace

     Vzdělávací obor:           Český jazyk

     Vyučovací předmět:      SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

      

     Volitelný předmět

     Časová dotace:

     • 1 hodina týdně pro 6.ročník
     • 1 hodina týdně pro 7.ročník
     • 1 hodina týdně pro 8.ročník
     • 1 hodina týdně pro 9.ročník

      

     Charakteristika vyučovacího předmětu

       Seminář je zaměřen na opakování,procvičování,rozšiřování učiva ZŠ, rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, je určen žákům slabším i nadaným

     Témata korespondují s předmětem Český jazyk-jazyková výchova v příslušných ročnících.

     V osmém a devátém ročníku je seminář pojat jako příprava na přijímací zkoušky na SŠ.

     Výchovné a vzdělávací strategie odpovídají oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

     Předmětem prolínají průřezová témata rovněž odpovídající oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

     Seminář se odlišuje přístupem k práci a metodami,k výuce jsou využívány-jazykové hry,doplňovací cvičení,testy,soutěže,počítačové programy.

     Žáci využívají různé zdroje informací(slovníky,pravidla,encyklopedie apod.),vyučování probíhá ve třídě nebo v počítačové pracovně.

      

     Předmětem prolínají průřezová témata:

     OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, pozvání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…

     VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů-ukázky textů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditost, tvořivost,…)

     EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,..-výběr textů pro rozbory)

     EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,..

     MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem

     MKV – Češi a národní obrození

      

     Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku českého jazyka

      

     Kompetence k učení

     Učitel:

     • podporuje u žáků tvořivý přístup
     • vede je k dovednosti autokorekce chyb
     • učí žáky využívat k práci jazykové příručky a slovníky,počítačovou techniku
     • předkládá dostatek informačních zdrojů

     Kompetence k řešení problémů

     Učitel:

     • motivuje žáky k samostatnému úsudku-řešení problému
     • podporuje netradiční,osobité způsoby zpracování úkolů
     • zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností /např.z četby apod./
     • směřuje žáky k analýze přečtených textů,kritickému posouzení obsahu

     Kompetence komunikativní

     Učitel:

     • vede žáky k využívání informační technologie pro komunikaci
     • zařazuje do výuky formy diskuse – besedy
     • dbá na úroveň prezentace názorů

     Kompetence sociální a personální

     Učitel:

     • dbá na dodržování dohodnutých pravidel při projevu/ např.při diskusi/
     • snaží se zapojovat do práce všechny žáky dle jejich schopností,ať už nadané,či žáky s SPUCH
     • vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
     • posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj,opírá se o jeho vlastní názory,zkušenosti

     Kompetence občanské

     Učitel:

     • vede žáky k řešení problémů bez negativních vlivů netolerance,učí je respektovat názory jiných,zaujímat k nim pozitivní postoje,vyhodnocovat je pro sebe sama
     • zapojuje žáky do kulturního dění,např.účastí na soutěžích,tvorbou pro školní časopis,organizováním různých společenských akcí-Vánoční akademie apod.

     Kompetence pracovní

     Učitel:

     • vyžaduje důslednou a pravidelnou přípravu žáka na výuku
     • vede žáka k využití získaných poznatků v jiných předmětech,v praktickém životě

      

     Obsahové vymezení

     je dáno tématickým plánem na daný školní rok,daný ročník, pro který je určen.

     Žáci se učí za pomoci jazykových příruček,slovníků,různých metod výkladu-procvičování zvládnout spisovnou formu jazyka v písemném i ústním projevu.

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu