•  CVIČENÍ Z MATEMATIKY

      

     Vzdělávací oblast:        Matematika a její aplikace

     Vzdělávací obor:           Matematika a její aplikace

     Vyučovací předmět:      CVIČENÍ Z MATEMATIKY

      

     Časová dotace:

     • 1 hodina týdně pro 6. ročník
     • 1 hodina týdně pro 7. ročník
     • 1 hodina týdně pro 8. ročník
     • 1 hodina týdně pro 9. ročník

     Charakteristika vyučovacího předmětu

          Předmět Cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace. Žáci si tento předmět mohou zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů na 2. stupni naší školy.

       Obsah předmětu je tvořen následujícími okruhy:

     • 6. ročník

     Přirozená čísla a početní úkony s nimi. Dělitelnost přirozených čísel a její aplikace při řešení matematických úloh. Jednoduché konstrukční úlohy s využitím znalostí o úhlech. Shodnost geometrických útvarů, osová souměrnost. Desetinná čísla a početní úkony s nimi.

     • 7. ročník

     Racionální čísla a početní úkony s nimi. Procentový  a promilový počet. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Obsahy a obvody rovinných obrazců. Středová souměrnost. Konstrukční úlohy.

     • 8. ročník

     Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta a její užití. Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem  nula. Objemy a povrchy vybraných těles. Výrazy s proměnnými a jejich  úpravy. Lineární rovnice o jedné neznámé, slovní úlohy s aplikací rovnic. Konstrukční úlohy na užití množin bodů dané vlastnosti.

     • 9. ročník

     Lomené výrazy, jejich úpravy a užití. Shodnost. Podobnost. Goniometrie. Funkce – vyjádření, rovnice, grafy. Řešení lineárních rovnic a jejich soustav. Výpočty obsahů a obvodů rovinných útvarů, objemů a povrchů všech základních těles. Úrokový počet.

      Součástí výuky předmětu Cvičení z matematiky je zejména v 9. ročníku příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

         Cílem tohoto předmětu je vést žáky ke správnému využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech. Zjevná je snaha o posílení individuální důvěry žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh. V neposlední řadě se škola snaží o povzbuzení zájmu žáků o matematiku vůbec a samozřejmě o vytvoření vhodných předpokladů pro další studium na středních školách.

          V rámci předmětu žáci řeší úlohy ze školního prostředí i reálné praxe. Při tom pracují samostatně i ve skupinách. Důležitá je schopnost vyhledávání a práce s informacemi z různých zdrojů ( literatura, odborné publikace, média, internet). Učitel využívá a případně vhodně kombinuje různé formy výuky – modelové situace, skupinové vyučování, samostatná práce žáků.

      

     Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku Cvičení z matematiky

     Kompetence k učení

     • Ve své podstatě jsou shodné s předmětem Matematika
     • Žák vhodně využívá naučené metody a postupy řešení, vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, dokáže aplikovat získané poznatky na problémy reálného života

      

     Kompetence k řešení problémů

     • Zadané úlohy žák řeší individuálně i v rámci skupin ( pracovních týmů)
     • Učitel poskytuje dostatečný prostor nejen pro běžné způsoby řešení úloh, ale i pro hledání vlastních třeba i netradičních postupů řešení. Činí tak především s důrazem na rozvoj logického myšlení žáků

      

     Kompetence občanské

     • Žák si je vědom svých práv i povinností ve škole i mimo ni, zvládá potřebnou komunikaci se spolužáky a učiteli
     • Učitel v rámci možností zdůrazňuje roli matematiky a její aplikace ve společnosti i při formování občanských postojů žáků

      

     Kompetence pracovní

     • Učitel vyžaduje od žáků stabilně poctivý přístup k plnění úkolu a formuje pocit zodpovědnosti žáků za výsledky jejich práce
     • Žák se učí pracovat dle stanovených postupů, respektuje daná pravidla a je schopen kritického sebehodnocení
     • Dílčích výstupů dosahuje každý žák samozřejmě v rámci svých schopností

      

     Kompetence komunikativní

     • Žák má příležitost využívat prostředky informační a komunikační techniky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními
     • Učitel vede žáky k srozumitelnému vyjadřování matematickým jazykem
     • Výsledkem je nejen porozumění obsahu, sdělení, ale i stručná, jasná a výstižná formulace vlastních myšlenek žáků včetně zvládnutí umění diskuse nad problémy

      

     Kompetence sociální a personální

     • Žák se v rámci svých možností aktivně zapojuje do týmové práce, vyslovuje vlastní hypotézy, návrhy řešení problémů a to při současném respektováním ostatních
     • Učitel usměrňuje zapojení a práci jednotlivých žáků a současně monitoruje sociální klima třídy
     • I v tomto předmětu je cíleně podporována vhodná volba budoucího zaměření žáka – profesní orientace

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu