• DOMÁCNOST

      

     Vzdělávací oblast:        Člověk a svět práce

     Vzdělávací obor:           Člověk a svět práce

     Vyučovací předmět:      DOMÁCNOST

      

     Volitelný předmět

     Časová dotace:

     • 1 hodina týdně pro 7.ročník
     • 1 hodina týdně pro 8.ročník
     • 1 hodina týdně pro 9.ročník

      

     Tématické okruhy:

     • Organizace domácnosti, ekonomika domácnosti
     • Úklid domácnosti a její provoz
     • Voda, teplo a světlo v domácnosti
     • Úklid bytu
     • Odpad a jeho recyklace
     • Drobná domácí údržba
     • Údržba oděvů a textilií v domácnosti
     • Stravování v domácnosti
     • Příprava pokrmů
     • Zdravý  životní styl
     • Členové domácnosti
     • Rodinné tradice
     • Pěstitelské práce v domácnosti
     • Ruční práce v domácnosti
     • Třídění odpadu v domácnosti
     • Péče o dítě
     • Péče o  nemocného staršího člena domácnosti

      

     Charakteristika předmětu

     Úzké propojení  s předmětem rodinná výchova a praktické činnosti. Předmět určen zejména pro manuálně zručné žáky, kteří jsou  úspěšní v praktických  činnostech a chtějí tyto dovednosti nadále rozvíjet. Metody práce jsou založené na praktickém procvičení zejména v odborné pracovně, v přírodě, v domácím prostředí.

      

     Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků

     Kompetence k učení

     • učitel učí žáky nalézat zdroje informací
     • učitel ukazuje propojení informací do širších celků  a tím pomáhá vytvářet komplexnější pohled na svět
     • učitel vytváří povědomí  o nutnosti celoživotního vzdělání
     • učitel podporuje iniciativu a tvořivost a zajímá se o náměty a názory žáků na vedení domácnosti
     • učitel vede žáky k využívání obecně známých termínů, znaků a symbolů

      

     Kompetence k řešení problémů

     • učitel klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
     • učitel vede žáky ke vzájemné spolupráci  i ke spolupráci s učitelem
     • využíváním metody pokus a omyl a  nutí žáky k hledání vlastních postupů  při řešení problémů
     • ze soustavy informací učitel  rozlišuje informace primární a sekundární

      

     Kompetence občanské

     • učitel vkládá do výuky odborné informace a umožňuje setkávání s odborníky
     • žák je připravován  jako samostatná, svobodná a zodpovědná bytost
     • žák se připravuje na rozhodnutí, která vedou k ochraně jeho zdraví  i ostatních spoluobčanů
     • učitel podporuje vnímání  životního prostředí jako celku  i jeho jednotlivých složek

      

     Kompetence pracovní

     • učitel poukazuje na možná zdravotní a hygienická rizika  a vede žáky k jejich eliminaci
     • učitel vede žáky k udržování pořádku na pracovišti
     • učitel používá správnou terminologii a neustále žáky vhodně motivuje
     • učitel cíleně vede žáky k dokončení práce v kvalitě i v termínu

      

     Kompetence komunikativní

     • učitel vyžaduje formulaci myšlenek v logickém sledu
     • učitel vytváří podmínky pro kultivovaný ústní i písemný projev
     • učitel vede žáky k získávání informací z různých zdroj a učí je naslouchat mluvenému i čtenému projevu
     • učitel rozvíjí vstřícné vztahy a poukazuje na potlačení antipatií v zájmu splnění úkolu
     • učitel vede žáky k pochopení, že každý má právo na svůj názor

      

     Kompetence personální a sociální

     •  učitel rozvíjí sebedůvěru  jednotlivců a schopnost vnímání potřeb jiných lidí
     • učitel zadává úkoly,  kde musí žáci spolupracovat a vzájemně komunikovat
     • při činnostech učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování
     • přijímání kritiky, ohodnocení dobrého nápadu a ocenění zkušeností druhého vede ke vztahům aktivní spolupráce
     • vzájemné poznávání  je jednou z podmínek úspěchu z práce

      

     Průřezová témata- výchova demokratického občana, mediální výchova, enviromentální výchova, kooperativní výchova                                                                                                                                                                              

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu